Marosvásárhelyre figyeljen a világ!


- A nagyvilág magyar közösségeihez -

Marosvasarhely listen to the world!  - A large Hungarian community of the world -

Asculta Marosvasarhely a lumii!  - O mare comunitate maghiară din lume -

 

Március tizedikén, a Székely Szabadság Napján, amikor Európa és a nagyvilág nagyvárosaiban a székelyekkel szolidaritást vállalók közösségei Székelyföld területi autonómiája mellett tüntetnek, akkor meg kell emlékezniük arról is, hogy Marosvásárhelyen, a megemlékezést követő felvonulást betiltotta a hatóság. Ma már nem csak a székelyek jogos követelésének támogatására kell Románia nagykövetségei elé vonulni, hanem az alapvető emberi jogok védelmében is.

Ezúton kérjük a nagyvilág magyar közösségeit, hogy követeljék a gyülekezési jog, a szólásszabadság tiszteletben tartását Romániában. Hívják fel országuk kormányának, és egész társadalmának figyelmét arra, hogy abban az országban tér vissza az alapvető emberi jogok megsértése, amelyben 1989-ig Európa legembertelenebb és legsötétebb diktatúrája működött. 

Beszédes az, hogy a felvonulást betiltó határozatot rendőrségi fejlécet viselő papírra nyomtatták, ezzel is jelezve, hogy Romániában a hatóságok, könnyen és gyorsan az elnyomás, az emberi jogok korlátozásának eszközeivé válhatnak.  

A tegnapi napon Románia miniszterelnökéhez, Victor Ponta úrhoz címzett memorandumban kértük, hogy Románia kormánya utasítsa Maros megye prefektusát, hogy a közigazgatási bíróságon támadja meg a törvénytelen, tiltó határozatot. A memorandumot eljuttattuk Gabriel Oprea belügyminiszternek és Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettesnek is. Ez az utolsó lehetőség, hogy március tizedikén, a tavaly májusban már bejelentett felvonulást törvényesen megtarthassuk. A székelység a jog és a törvényhozó, rendtartó falvak népe. Ennek megfelelően jogainkat alkotmányos úton, a jog és a demokrácia eszközével akarjuk kivívni. Ennek lehetett tanúja a nagyvilág a diktatúra bukása után is, és ezt az utat járta és járja több mint tíz éve a Székely Nemzeti Tanács. Még ebben a küzdelemben is, amelyet a felvonulás betiltása ellen folytatunk, a törvénytisztelő közösség áll szemben a jogsértő, a diktatúra hagyományait éltető hatósággal.

Arra kérjük a világ magyarságát, figyeljenek Marosvásárhelyre. A Duna televízió helyszíni, egyenes adásán keresztül legyenek tanúi annak, hogy méltósággal, hittel, békésen, de változatlan kitartással kiállunk a jogaink mellett. Elmondjuk ismételten: szükség van arra, hogy ismét székely zászlók lengjenek Bécs, Belgrád, Budapest, Brüsszel, Hága, Cleveland, Helsinki, London, Los Angeles, München, New York, Ottawa, Stockholm, Pozsony, Párizs, Stuttgart, Torontó, Zürich utcáin. Csak így lehetünk sikeresek! Mondjuk ki újra együtt: Székelyföld fel nem osztható és be nem olvasztható! Autonómiát Székelyföldnek! Szabadságot a Székely Népnek!

Marosvásárhely, 2014-03-05                                                                                                Izsák Balázs

                                                                                                               A Székely Nemzeti Tanács elnöke

Marosvasarhely listen to the world!

- A large Hungarian community of the world -

March tenth, the Székely Freedom Day, when Europe and the world's major cities in Transylvania in solidarity with communities protesting the territorial autonomy of Székely Land, you'll have to remember also that in Targu Mures, after a memorial march banned by the authorities. Today, not only have to retreat to Romania embassies to support the Székely legitimate claims, but also to protect the basic human rights.

We would ask the world at large Hungarian communities to demand the right of assembly, freedom of expression is respected in Romania. Called upon the government of their country and the whole society's attention to the fact that the country returns to the violation of fundamental human rights, which operated until 1989, Europe's darkest and most inhuman dictatorship.

Collection of the decision banning the parade was printed on paper headed with the police, thus indicating that the authorities in Romania, easily and quickly oppression and restriction of human rights can become instruments of.

Yesterday, in a memorandum addressed to the Prime Minister of Romania, Mr. Victor Ponta asked to dismiss the Government of Romania, Mures County prefect, the administrative court challenging the illegal, prohibition decision. In a memorandum handed to Gabriel Oprea Minister of Interior and Deputy Prime Minister Kelemen Hunor well. This is the last opportunity to the tenth of March, the parade last May has been declared legally maintain the minimum. The Székely of law and law-making, law-long rural people. Accordingly, in giving constitutional way we want our rights, the rights and means of democracy. As witnessed in the big world after the fall of the dictatorship, and this is the way to travel around and walked over ten years in the Székely National Council. Even in this fight as well, which will be carried in procession against the ban, law-abiding community is faced with the offender, the dictatorship traditions life-giving authority.

We ask the world of Hungarian, listen Targu Mures. The Danube can be witnessed via television spot, live with dignity, faith, peacefully, but with perseverance we support the same rights. We say again: There is a need to re-Szekely flags lengjenek Vienna, Belgrade, Budapest, Brussels, The Hague, Cleveland, Helsinki, London, Los Angeles, Munich, New York, Ottawa, Stockholm, Bratislava, Paris, Stuttgart, Toronto, Zurich streets . Only then can we succeed! Let's be together again: Székelyföld indivisible and non-fusible Autonomy Székelyland! Freedom of the Székely people!

Targu Mures, 2014-03-05                                                                                                        Balazs Isaac

                                                                                                                                                The President

                                                                                                                                  of the Székely National Council

Asculta Marosvasarhely a lumii!

- O mare comunitate maghiară din lume -

Zecea martie, Freedom Day Székely, când Europa și marile orașe ale lumii, în Transilvania, în semn de solidaritate cu comunitatile care protestau autonomia teritorială a Ținutului Secuiesc, va trebui să ne amintim, de asemenea, că, în Târgu Mureș, după un marș memorial interzis de autorități. Astăzi, nu numai că trebuie să se retragă la ambasadele României să susțină pretențiile legitime secui, dar, de asemenea, pentru a proteja drepturile fundamentale ale omului.

Ne-ar întreba lumea de la mari comunități maghiare pentru a cere dreptul de întrunire, libertatea de exprimare este respectată în România. Chemat guvernul țării lor și atenția întregii societăți asupra faptului că țara se întoarce la încălcarea drepturilor fundamentale ale omului, care a funcționat până în 1989, cel mai întunecat și cel mai inuman dictatură din Europa.

Colectia de decizia de interzicere a parada a fost tipărit pe hârtie cu antet cu poliția, indicând astfel că autoritățile din România, ușor și rapid opresiune și restrângere a drepturilor omului pot deveni instrumente ale.

Ieri, într-un memoriu adresat prim-ministrului de România, domnul Victor Ponta a cerut să demită Guvernul România, prefectul județului Mureș, instanța de contencios administrativ împotriva deciziei ilegale, interdicție. Într-un memorandum înmânat lui Gabriel Oprea Ministrul de Interne și viceprim-ministru Kelemen Hunor bine. Aceasta este ultima ocazie de-al zecelea din martie, parada în luna mai a fost declarată menține legal minim. Secuilor de drept și legiferare, oamenii din mediul rural de drept lung. În consecință, în a da mod constituțional vrem drepturile noastre, drepturile și mijloacele de democrație. Ca martor în lumea mare, după căderea dictaturii, iar acesta este modul de a călători în jurul și a mers peste zece ani în Consiliul Național Secuiesc. Chiar și în această luptă, precum și, care se va desfășura în procesiune împotriva interdicției, comunitate care respectă legea se confruntă cu infractorul, tradițiile dictatură autoritatea dătătoare de viață.

Cerem lumea maghiară, asculta Targu Mures. Dunărea poate fi asistat la fața locului prin televiziune, traiesc cu demnitate, credință, pașnic, dar cu perseverență susținem aceleași drepturi. Noi spunem din nou: Există o nevoie de a steaguri re-Szekely lengjenek Viena, Belgrad, Budapesta, Bruxelles, Haga, Cleveland, Helsinki, Londra, Los Angeles, Munchen, New York, Ottawa, Stockholm, Bratislava, Paris, Stuttgart, Toronto, străzile Zurich . Numai atunci putem reuși! Să fim din nou împreună: Székelyföld indivizibil și non-fuzibil Autonomie Ținutului Secuiesc! Libertate a poporului secui!

Targu Mures, 2014-03-05                                                                                                Balazs Isac

                                                                                                                Președintele Consiliului Național Secuiesc