KÁRPÁT-HAZA: Nemzetstratégiánkról – Szász Jenő elnök Budaligeten


„Egy ország van a lelkünk mélyén / más országgal nem határos / véren vett ez az ország / nagyon ködös, nagyon sáros…” Czegei Wass Albert sorsverse után Szász Jenőt, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) elnökét hallgatta meg, majd kérdések özönével árasztotta el a legaktívabbak között számon tartott pesthidegkúti polgári körök Buda-ligeti csapata.

KÁRPÁT-HAZA - a megvalósítható magyar álom

Előszó gyanánt. Már eleinknek, nagyjainknak is volt nemzetstratégiája, amelyet persze folyamatosan támadtak a világgyőztes 907-es pozsonyi csata óta, s ez napjainkban sem csitul. A nemzetstratégia jelentőségét mutatja, hogy az ötszáz esztendeje tartó hullámzás sem következett volna be, ha tántoríthatatlanul, egységesen követjük elméletileg és lelkileg-szellemileg kellően körülbástyázott nemzetóvó-gyarapító elgondolásunkat, miszerint amikor veszélyben a haza, akkor összefogunk, s minden erőnkkel kivédjük a ránk mért csapásokat. Így kerültük volna valamennyi sorscsapásunkat (például a 147 éves oszmán hódoltságot), ha elfogadjuk – a pápa által is javallott – I. (Nagy) Szulejmán kétszeres ajánlatát. (Róla szól a most futó tévésorozat, amely fényes – mint a korabeli Porta – példája annak, hogyan kell formálni a nemzet- és történelemtudatot, ami „édestestvére” a nemzetstratégiának).

Ma sem rózsásabb a helyzet a világ paradigmaváltásai tükrében. Tehát roppant mód szükség van körültekintő, józan – bethlengáboros – nemzetstratégiára. Ahogy ezt pontosan látva intézményi formában meg is teremtette Trianon után gróf Teleki Pál, gróf Bethlen István kormányának jeles tagja. A hajdani Teleki Intézet után bölcs kormányzati döntés értelmében 2012-től ismét működik Nemzetstratégiai Kutatóintézet, élén pedig az Orbán Viktor-i négyfordulós eszmecserét követően ismét erdélyi, azazhogy székely ember áll Szász Jenő személyében.

Magyarságunk, létünk, jövőnk egyik legfontosabb alapintézményének elnökének gondolatai napjaink nemzetstratégiájáról. „Azt valljuk: egy magyar világ van! Fő célunk tehát a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarok szolgálata. Nincs nagyobb érték és nagyobb ajándék, mint a magyar gyermek, akit a Kárpát-medencébe küldött a Jóisten. A külhoni magyarság óriási többlet humánerőforrás. Tehetsége, munkaereje hozzásegíthet, hogy létrejöjjön mindannyiunk Kárpát-Hazája, a mi közös hazánk, melyben a nemzet fővárosa Budapest – adta meg az alaphangot Szász Jenő. Hozzátette: úgy tűnik, nemcsak Csíksomlyóra lehet zarándokolni, hanem Budapestre is, ugyanis ő zarándokútnak, küldetésnek, szolgálatnak tekinti jelenlegi tisztségét. „Ha a Jóisten magyarnak teremtett, ezzel feladatot rótt rám, ránk, s ha nem teljesítjük, akkor tehetséges opportunistákká válunk (csak magunkra gondolunk, bezárkózunk, kivándorlunk, netán átállunk), s akkor ugyan megtalálhatjuk önző számításunkat, de megtaláljuk a boldogtalanságot is. S nem lesz mivel elszámolnunk a végén… De mi vállaljuk ezt a közösségi szolgálatot, ezért intézményünk jelmondata: Felelősséggel és hűséggel! A hűség nem szorul magyarázatra. A felelősség azt jelenti számunkra, hogy érdemi - méghozzá XX. századi kérdésekre XXI. századi - válaszokat kell találnunk a nemzetegyesítés kérdéseire. A Nemzetstratégiai Kutatóintézetnek hozzá kell járulnia a tisztánlátáshoz, az egységes, hatékony összcselekvéshez. Pótolnunk kell a meglévő ismereteket, össze kell hangolnunk őket, le kell küzdenünk a bürokráciát, a szemléleti és az infrastrukturális nehézségeket. Kárpát-medencei összefüggő hálózatokat kell építenünk az élet minden területén. Ki kell aknáznunk az unió transznacionális pályázatokra szánt pénzforrásait, lehetőleg 2020-ig, mert utána nem biztos, hogy hasonló nagyságrendben rendelkezésre fognak állni. Csak példaként mondom, hogy akár megépíthetnénk a Székelyföldig vezető autópályát, vagy repteret a Cekend-tetőre, netán újra megnyithatnánk a szárhegyit. De rövid távú célként említhetném azt is, hogy valós, hiteles történelmet, és ehhez tartozóan Kárpát-medencei földrajzot kellene tanítani – az átfogó, egységes tudás, szemlélet érdekében.”

Zárszó gyanánt. Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke azzal fejezte be: „Ahol cselekedetekre van szükség, ott nem elegendőek a szavak. Amennyiben a Nemzetstratégiai Kutatóintézet sikeres lesz, talán elmondhatom: nem volt hiábavaló a zarándokutam, és csapatommal egyetemben tettekkel tudom megköszönni azt a kegyelmet, hogy bejárhatjuk a Kárpát-medencét, s valós ismereteink, kapcsolathálózatunk, elgondolásaink nyomán testet ölthet minden magyar álma, a „minden magyar felelős minden magyarért” jelmondata.”

Az utolsó szó jogával élve a krónikás csak annyit tehet a fentiekhez: Úgy legyen!

Tamás Tibor